Paragrafen

Verbonden Partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijk organisatievorm waarin de gemeente zowel een financieel als een bestuurlijk belang heeft.

Het bestuurlijk belang in een verbonden partij bestaat uit het kunnen uitoefenen van zeggenschap: de mogelijkheid om op grond van feitelijke of juridische omstandigheden invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming. Bij verbonden partijen is de zeggenschap van het college beperkt tot vertegenwoordiging in het bestuur, of tot stemrecht. Van belang hierbij op te merken is dat het doel niet is om bestuurlijk grip te hebben op de verbonden partij, maar om het maatschappelijk belang te realiseren.

De verbonden partij draagt zorg voor het (blijvend) nastreven en realiseren van de vastgestelde (beleids)doelstellingen en samenwerkingsafspraken. Hierbij is het van belang dat de gemeenteraad en het college kan vaststellen of de uitvoering in overeenstemming blijft met de gemaakte plannen. Aan de hand van de kadernota, de begroting, begrotingswijzigingen en de toelichting hierop door de verbonden partijen wordt hierop getoetst.

De financiële relatie van de gemeente met een verbonden partij kan enerzijds bestaan uit het betalen voor uitvoering van taken die zijn belegd bij een verbonden partij, anderzijds uit het verstrekken van kapitaal in de vorm van risicodragend kapitaal, een lening of een garantstelling. Het financieel belang van de gemeente bestaat uit het ter beschikking gestelde bedrag dat niet kan worden verhaald bij faillissement van de verbonden partij en de aansprakelijkheid van de gemeente als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

De gemeente Ommen kent in totaal 18 verbonden partijen, waarvan 6 gemeenschappelijke regelingen, 10 vennootschappen (deelnemingen), 1 verenigingen, 1 stichtingen.

Specifieke informatie per verbonden partij is terug te vinden in de nota Verbonden Partijen, zoals vastgesteld in de raad van 11 juli 2019.

Openbaar belang
(doelstelling)
Bedragen x € 1.000

Gemeentelijke bijdrage (-)/
Verwacht dividend  2020 (+)

Verwacht Eigen Vermogen
1/1/2020

Verwacht Eigen Vermogen
31/12/2020

Verwacht Vreemd Vermogen
1/1/2020

Verwacht Vreemd Vermogen
31/12/2020

Verwacht financieel resultaat 2020

Gemeenschappelijke Regelingen

Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) Zwolle
Het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crises.

 - 1.389

4.617

5.290

30.395

32.896

0

Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ) Zwolle
Leveren van een hoogwaardige bijdrage aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven.

- 857

755

755

2.103

2.103

0

GGD IJsselland Zwolle
Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners.

- 679

1.422

1.472

8.519

8.214

0

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ)Zwolle
Samenwerken op het terrein van de inkoop van (specialistische) jeugdzorg.

-50

0

0

0

0

0

Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek Zwolle
Het bestrijden van sociale zekerheidsfraude en handhaving.

-29

0

0

0

0

0

EURegio Gronau/Enschede
Het stimuleren van de welvaart en het welzijn in het grensgebied en het bevorderen van wederzijds begrip tussen de mensen.

-5

0

0

0

0

0

Verenigingen en Stichtingen

Stichting administratiekantoor Dataland
Gouda
Het verzorgen van de toegankelijkheid van gemeentelijke vastgoedinformatie voor marktpartijen in Nederland.

n.v.t.

Nog niet bekend (n.n.b.)

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Den Haag
Belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden.

-30

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Vennootschappen

Rova Holding NV Zwolle.
Op een doelmatige, milieu-hygiënische en economisch verantwoorde manier uitvoeren van de afvalbeheertaken.

+ 128

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Den Haag
Financiële dienstverlening van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

+ 34

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Enexis Holding Den Bosch
Het beheren van het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.

+ 6

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Vitens NV Utrecht
Het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater van topkwaliteit.

+ 4

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Wadinko NV Zwolle
Het stimuleren van gezonde bedrijvigheid en de groei en het behoud van werkgelegenheid in de regio.

+ 25

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

CBL Vennootschap B.V. Den Bosch
Het afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

CSV Amsterdam B.V. Den Bosch
Het afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Den Bosch
Het afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Verkoop Vennootschap B.V. Den Bosch
Het afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Vordering op Enexis B.V. Den Bosch
Het afwikkelen van de verkoop van Essent aan RWE.

n.v.t.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Deze pagina is gebouwd op 08/16/2021 14:24:09 met de export van 08/16/2021 13:41:08